Cách viết đơn xin miễn giảm học phí THPT

Cách viết đơn xin miễn giảm học phí THPT

Đánh giá của bạn: 0
6 1 đánh giá

Creator

Creator

Cast

Synopsis

Viết đơn xin miễn giảm học phí trung học phổ thông (THPT) là một bước quan trọng giúp giảm bớt gánh nặng tài chính đối với học sinh và gia đình. Điều này không chỉ đòi hỏi sự tỉ mỉ và thông tin, mà còn yêu cầu sự trình bày sáng tạo để thuyết phục được ban quản lý trường học về tình hình của bạn. Trong bài viết này, SACHNOIVIET.NET sẽ xem xét các bước cơ bản để viết một đơn xin miễn giảm học phí THPT hiệu quả, giúp bạn tiết kiệm chi phí học tập.

Đơn xin miễn giảm học phí là gì?

Cách viết đơn xin miễn giảm học phí THPT

Cách viết đơn xin miễn giảm học phí THPT

Đơn xin miễn giảm học phí là một bản đơn mà học sinh hoặc phụ huynh của học sinh gửi đến trường học hoặc cơ quan chức năng để yêu cầu giảm bớt hoặc miễn giảm một phần hoặc toàn bộ học phí. Mục tiêu của đơn xin này là giúp học sinh hoặc gia đình học sinh giảm bớt gánh nặng tài chính đối với việc tiếp tục học tập.

Các lý do để viết đơn xin miễn giảm học phí có thể bao gồm:

 • Tình hình tài chính khó khăn: Gia đình có thu nhập thấp hoặc gặp khó khăn tài chính do nhiều lý do khác nhau, chẳng hạn như thất nghiệp hoặc chi phí y tế.
 • Thành tích học tập xuất sắc: Học sinh có thành tích học tập ấn tượng và muốn tiếp tục học tập mà không bị giới hạn bởi vấn đề tài chính.
 • Hoàn cảnh đặc biệt: Có những hoàn cảnh đặc biệt như gia đình đông con, trẻ em mồ côi, hay học sinh có khả năng đặc biệt đòi hỏi sự hỗ trợ tài chính đặc biệt.

Đơn xin miễn giảm học phí thường cần kèm theo bằng chứng về tình hình tài chính hoặc thành tích học tập của học sinh, và nó được đánh giá bởi ban quản lý trường học hoặc cơ quan chức năng để xác định liệu miễn giảm học phí có thể được cấp hay không.

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT:

Cách viết đơn xin miễn giảm học phí THPT

Cách viết đơn xin miễn giảm học phí THPT

Cách viết đơn xin miễn giảm học phí THPT

Cách viết đơn xin miễn giảm học phí THPT, đòi hỏi sự chuẩn bị và trình bày cẩn thận để thuyết phục được ban quản lý trường học. Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản về cách viết đơn xin miễn giảm học phí THPT:

Bước 1: Tiêu đề

Đầu tiên, viết tiêu đề cho đơn xin. Ví dụ: “Đơn Xin Miễn Giảm Học Phí Trung Học Phổ Thông.”

Bước 2: Thông tin cá nhân

Trình bày thông tin cá nhân của bạn hoặc của học sinh (nếu bạn viết thay cho học sinh) ở phần đầu của đơn. Bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email (nếu có).

Bước 3: Người thụ động

Ghi rõ tên và chức vụ của người bạn gửi đơn đến, chẳng hạn như Hiệu trưởng hoặc Giám đốc trường.

Bước 4: Phần mở đầu

Bắt đầu đơn xin bằng một phần mở đầu mạnh mẽ. Trình bày lý do tại sao bạn đang viết đơn, ví dụ: khó khăn tài chính hoặc thành tích học tập xuất sắc.

Bước 5: Lý do xin miễn giảm học phí

Trình bày chi tiết về lý do bạn đang xin miễn giảm học phí. Nếu là vấn đề tài chính, đưa ra thông tin về thu nhập gia đình, số người trong gia đình, và các khả năng tài chính khó khăn. Nếu là về thành tích học tập, nêu rõ những thành tích cụ thể và tầm quan trọng của việc tiếp tục học tập.

Bước 6: Lợi ích cho học sinh và trường học

Đề cập đến cách miễn giảm học phí sẽ có lợi ích cho học sinh và trường học. Nêu rõ tầm quan trọng của việc duy trì hoặc tạo điều kiện thuận lợi để học tập.

Bước 7: Ký tên và ngày tháng

Kết thúc đơn xin bằng việc ký tên và ghi ngày tháng.

Bước 8: Gửi và theo dõi

Gửi đơn xin đến người thụ động theo địa chỉ và cách thức mà trường học yêu cầu. Theo dõi tiến trình xem đơn xin của bạn đã được xem xét hay chưa. Bạn nên chuẩn bị bất kỳ bằng chứng hoặc tài liệu hỗ trợ nào có thể được yêu cầu bởi trường học để chứng minh lý do xin miễn giảm học phí.

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên công lập)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập.

Họ và tên (1) :………………………………………………………………………………………………….

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2) :…………………………………………………………

Hiện đang học tại lớp:……………………………………………………………………………………….

Trường:………………………………………………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số…)

Căn cứ vào Nghị định số …/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định hiện hành.

…, ngày… tháng … năm…

Người làm đơn (3)

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
(Dùng cho các đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số …/2021/NĐ-CP)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Họ và tên (1):…………………………………………………………………………………………………..

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):………………………………………………………..

Hiện đang học tại lớp:……………………………………………………………………………………….

Trường:………………………………………………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số …./2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số …/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành.

…, ngày… tháng … năm…

Người làm đơn (3)

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

Mẫu 3:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP

 (Dùng cho các đối tượng được hưởng đồng thời chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định số …./2021/NĐ-CP)

Kính gửi: Tên cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông.

Họ và tên (1) :………………………………………………………………………………………………….

Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2):………………………………………………………….

Hiện đang học tại lớp:……………………………………………………………………………………….

Trường:………………………………………………………………………………………………………… :

Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Nghị định số …/2021/NĐ-CP)

Căn cứ vào Nghị định số …/2021/NĐ-CP của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn giảm học phí và cấp tiền hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành.

…, ngày… tháng … năm…

Người làm đơn (3)

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

(1) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối với học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên ghi tên của học sinh.

(2) Nếu là học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.

(3) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông, học viên học tại cơ sở giáo dục thường xuyên.

Những điều cần chú ý khi viết đơn xin miễn giảm học phí

Cách viết đơn xin miễn giảm học phí THPT

Cách viết đơn xin miễn giảm học phí THPT

Cách viết đơn xin miễn giảm học phí THPT là một quy trình quan trọng và đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận. Dưới đây là những điều cần chú ý khi viết đơn xin miễn giảm học phí:

 • Nắm rõ quy định và hạn chót: Trước khi viết đơn, hãy đảm bảo bạn hiểu rõ quy định và hạn chót của trường học hoặc tổ chức liên quan. Một số trường học có quy trình xin miễn giảm học phí cụ thể, vì vậy bạn nên tìm hiểu kỹ trước.
 • Sắp xếp thông tin một cách cụ thể: Trình bày thông tin cụ thể về lý do bạn đang xin miễn giảm học phí. Nếu là vấn đề tài chính, cung cấp số liệu và bằng chứng rõ ràng về tình hình tài chính của bạn hoặc gia đình. Nếu là về thành tích học tập, liệt kê những thành tích cụ thể và giải thích tầm quan trọng của chúng.
 • Trình bày lý do xin miễn giảm học phí trước tiên: Đừng để người đọc phải tìm kiếm lý do xin miễn giảm học phí trong đơn của bạn. Hãy đặt lý do này ở phần mở đầu để làm cho đơn xin của bạn rõ ràng ngay từ ban đầu.
 • Trình bày lợi ích cho cả hai bên: Đề cập đến cách miễn giảm học phí sẽ có lợi ích cho cả bạn và trường học. Nêu rõ tầm quan trọng của việc duy trì hoặc tạo điều kiện thuận lợi để học tập.
 • Sử dụng ngôn ngữ chuyên nghiệp: Sử dụng ngôn ngữ lịch lãm, chuyên nghiệp trong việc viết đơn xin. Tránh sai sót chính tả và ngữ pháp.
 • Ký tên và ghi ngày tháng: Kết thúc đơn xin bằng việc ký tên và ghi ngày tháng. Điều này làm cho đơn xin của bạn trở nên chính thức và có tính pháp lý.
 • Đính kèm tài liệu hỗ trợ (nếu cần): Nếu có bất kỳ tài liệu hỗ trợ nào, chẳng hạn như bảng điểm, giấy tờ tài chính, hoặc các văn bằng khác, đảm bảo đính kèm chúng theo hướng dẫn của trường học.
 • Gửi đúng địa chỉ và thời gian: Gửi đơn xin đúng theo địa chỉ và thời gian mà trường học yêu cầu. Đảm bảo bạn tuân thủ hạn chót.
 • Theo dõi tiến trình: Sau khi gửi đơn xin, theo dõi tiến trình xem đơn của bạn đã được xem xét hay chưa. Nếu có yêu cầu bổ sung hoặc phỏng vấn, trả lời kịp thời và chuyên nghiệp.
 • Thể hiện lòng biết ơn: Cuối cùng, thể hiện lòng biết ơn với ban quản lý trường học vì đã xem xét đơn của bạn và cơ hội để thể hiện khả năng và lòng nhiệt huyết của mình.

Cách viết đơn xin miễn giảm học phí đòi hỏi kiên nhẫn và sự cẩn thận. Hãy đảm bảo bạn đã hiểu rõ yêu cầu của trường học và viết đơn một cách chuyên nghiệp và chân thành.

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ:

Lời kết

Cách viết đơn xin miễn giảm học phí THPT là một quá trình quan trọng nhằm giúp học sinh và gia đình giảm bớt gánh nặng tài chính trong việc tiếp tục học tập. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trình bày rõ ràng và tôn trọng quy định của trường sẽ giúp tăng cơ hội thành công. Chúng tôi hy vọng rằng hướng dẫn này đã giúp bạn viết một đơn xin hiệu quả. Chúc bạn may mắn trong quá trình xin miễn giảm học phí của mình.

Chia sẻ0

Có Thể Bạn Muốn Nghe :

Bình Luận

Tên *
Tên hiển thị phần bình luận
Email *
Mọi người không nhìn thấy Email của bạn

Thể Loại
Tác Giả
Giọng Đọc
Nghe Nhiều
Tìm Kiếm

DMCA:

DMCA.com Protection Status